اصلی

ایجاد پویش ملی موثر و جریان اجتماعی مثبت از مهم ترین اهداف برگزاری جشنواره هنرنیاکان است
مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان خبرداد:

ایجاد پویش ملی موثر و جریان اجتماعی مثبت از مهم ترین اهداف برگزاری جشنواره هنرنیاکان است

مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان گفت:ایجاد پویش ملی موثر و جریان اجتماعی مثبت پیرامون هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی ازاهداف برگزاری جشنواره هنرنیاکان است.

ویدئو