عملکرد تامین اجتماعی شعبه شبستر

عملکرد تامین اجتماعی شعبه شبستر

به گزارش شبسترخبر،وحید آدمی رئیس شعبه تامین اجتماعی شبستر با عرض تبریک  هفته تأمین اجتماعی خدمت بیمه شدگان ، مستمری بگیران و کارفرمایان گفت: اینجانب  به عنوان مسئول شعبه شبستر بر خود وظیفه میدانم تا آماری از عملکرد تأمین اجتماعی شعبه شبستر در سال ۱۴۰۱ را جهت آگاهی و اطلاع مردم شریف و فرهنگی شهرستان