بیست و سومین شماره هفته نامه «گونئی خبر »منتشر شد

بیست و سومین شماره هفته نامه «گونئی خبر »منتشر شد

به گزارش شبسترنیوز بیست و سومین شماره هفته نامه فرهنگی اجتماعی «گونئی خبر »منتشر شد. علاقمندان می توانند این هفته نامه را از کیوسک مطبوعاتی بادامچی تهیه کنند و برای اشتراک نشریه و اعلام همکاری با شماره ۰۹۱۴۴۷۱۴۹۷۸تماس بگیرند.

هجدهمین شماره هفته نامه «گونئی خبر »منتشر شد

هجدهمین شماره هفته نامه «گونئی خبر »منتشر شد

به گزارش شبسترنیوز هجدهمین شماره هفته نامه فرهنگی اجتماعی «گونئی خبر »منتشر شد. علاقمندان می توانند این هفته نامه را از کیوسک مطبوعاتی بادامچی تهیه کنند و برای اشتراک نشریه و اعلام همکاری با شماره ۰۹۱۴۴۷۱۴۹۷۸ تماس بگیرند.

چهاردهمین شماره هفته نامه «گونئی خبر »منتشر شد

چهاردهمین شماره هفته نامه «گونئی خبر »منتشر شد

به گزارش شبسترنیوزچهاردهمین شماره هفته نامه فرهنگی اجتماعی «گونئی خبر »منتشر شد علاقمندان می توانند این هفته نامه را از کیوسک مطبوعاتی بادامچی تهیه کنند و برای اشتراک نشریه و اعلام همکاری با شماره ۰۹۱۴۴۷۱۴۹۷۸ تماس بگیرند.

هشتمین شماره هفته نامه «گونئی خبر »منتشر شد

هشتمین شماره هفته نامه «گونئی خبر »منتشر شد

به گزارش شبسترنیوزهشتمین شماره هفته نامه فرهنگی اجتماعی «گونئی خبر »منتشر شد علاقمندان می توانند این هفته نامه را از کیوسک مطبوعاتی بادامچی تهیه کنند و برای اشتراک نشریه و اعلام همکاری با شماره 09144714978 تماس بگیرند.  

هفتمین شماره هفته نامه «گونئی خبر »منتشر شد

هفتمین شماره هفته نامه «گونئی خبر »منتشر شد

به گزارش شبسترنیوزهفتمین شماره هفته نامه فرهنگی اجتماعی «گونئی خبر »منتشر شد علاقمندان می توانند این هفته نامه را از کیوسک مطبوعاتی بادامچی تهیه کنند و برای اشتراک نشریه و اعلام همکاری با شماره 09144714978 تماس بگیرند.

ششمین شماره هفته نامه «گونئی خبر »منتشر شد

ششمین شماره هفته نامه «گونئی خبر »منتشر شد

به گزارش شبسترنیوز ششمین شماره هفته نامه فرهنگی و اجتماعی گونئی خبر منتشر شد علاقمندان می توانند این هفته نامه را از کیوسک مطبوعاتی بادامچی تهیه کنند و همچنین جهت همکاری و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پوشاک بادامچی در پاساژ نور راسته بازار شبستر مراجعه کنند.