حاشیه ای که به متن کشیده شد!

حاشیه ای که به متن کشیده شد!

تبریزِ امروز به لحاظ ساختار شهری گرفتار مرضی است بنام ساخت و ساز غیر مجاز! که این مسئله، تبریز را بمانند مسئله حاشیه نشینی با یک روند بغرنج و ریشه ای مواجه کرده است.