تداوم طرح کمک به مجرمان جرایم غیر عمد در شبستر

تداوم طرح کمک به مجرمان جرایم غیر عمد در شبستر

رئیس دادگستری شبستر گفت: خیرین برای آزادی زندانیان غیرعمد می توانند وجوهات نقدی خود را به شماره حساب ۰۱۰۸۷۶۴۷۵۰۰۰۵ بانک ملی بنام ستاد دیه شبستر واریز ورسید آن را بهدادگستری تحویل نمایند.