دانشکده هوش مصنوعی در شبستر راه اندازی می شود

دانشکده هوش مصنوعی در شبستر راه اندازی می شود

رئیس دانشگاه آزاد استان گفت:در حوزه فنی و مهندسی سه دانشکده هوش مصنوعی، صنعت ساختمان و ساخت، تولید و فناوری‌های صنعتی را در تبریز خواهیم داشت و برای شبستر و ایلخچی هم دانشکده هوش مصنوعی مصوب شده است. ؛