کتاب آذربایجان ترجمه شد

کتاب آذربایجان ترجمه شد

کتاب آذربایجان (ساختار اداری ـ سیاسی و اوضاع جغرافیایی) از سوی عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر ترجمه شد.