اوقات فراغت دانش آموزان موضوعی فرا بخشی است

اوقات فراغت دانش آموزان موضوعی فرا بخشی است

سرتیپی در جلسه ستاد اوقات فراغت دانش آموزان شهرستان شبستر گفت: اوقات فراغت دانش آموزان موضوعی فرا بخشی است، چرا که یک دستگاه آموزش و پرورش به تنهایی از عهده این مسئولیت بر نمی آید و بسیاری از کارها بر روی زمین می ماند.