مسئولین شهرستان شبستر مراقبت بیشتری داشته باشند/ هیچگونه تخلفی از مسئولین مورد پذیرش نیست

مسئولین شهرستان شبستر مراقبت بیشتری داشته باشند/ هیچگونه تخلفی از مسئولین مورد پذیرش نیست

امام جمعه شبسترگفت:مسئولین شهرستان شبستر باید مراقبت بیشتری داشته باشند و هیچگونه تخلفی از مسئولین مورد پذیرش نیست ،چرا که تخلف مسئولین موجب خدشه دار شدن اعتماد مردم به مسئولین می شود .