شبستر خبر “پای حرف مردم”

شبستر خبر “پای حرف مردم”

واقعیت غیر قابل انکار اقتصاد ما ، کم توجهی و در برخی موارد حتی بی توجهی به مردم در تدوین سیاستگذاری ها و تاثیر آنها بر زندگی مردم است. نقصانی که در دولت های گوناگون با شدت و ضعف های مختلف ادامه داشته و دارد.