دومین همایش شبستردرقلمرو تاریخ و فرهنگ ایران برگزارمیشود

دومین همایش شبستردرقلمرو تاریخ و فرهنگ ایران برگزارمیشود

شبسترنیوز : ابوالفضل غنی زاده رئیس دانشگاه پیام نورشبسترگفت : دومین همایش شبستر در قلمرو تاریخ  و فرهنگ ایران اسلامی با محوریت وقف با حضور میهمانان خارجی و داخلی ،18اسفند ماه در شبستر برگزار خواهد شد. به گزارش اختصاصی پایگاه خبری شبسترنیوز ،رئیس دانشگاه پیام نور شبستر  در نشست خبری خود با اصحاب رسانه شهرستان شبسترگفت:در