فوری/سیدسعیدکاشانی فرماندارجدیدشبسترمعرفی می شود

فوری/سیدسعیدکاشانی فرماندارجدیدشبسترمعرفی می شود

به گزارش پایگاه خبری شبسترنیوز با حضور استاندارآذربایجان شرقی و سایر مسئولین فرماندارجدیدشهرستان شبستر سعیدکاشانی معرفی می شود خاطرنشان می شودسید سعید کاشانی  معاون سیاسی فرمانداری ویژه مراغه بود. طی حکمی از سوی دکتر جبارزاده ،‌استاندار آذربایجان شرقی ،‌سید سعید کاشانی به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان شبستر منصوب شد. – جناب آقای سید سعید کاشانی

سعیدکاشانی گزینه اصلی فرمانداری شبستر

سعیدکاشانی گزینه اصلی فرمانداری شبستر

به گزارش شبسترنیوزسعید کاشانی معاون سیاسی فرمانداری ویژه مراغه بعنوان یکی از گزینه های اصلی فرمانداری شبستر مطرح شده است. این روزها بعد از مشخص شدن استاندار آذربایجانشرقی، بحث داغ تغییر فرمانداران شهرستانهای استان نیز بعنوان مسئله روز در مجامع سیاسی و عمومی مطرح است. شنیده ها حاکی  است که سعید کاشانی معاون سیاسی فعلی