برنامه کاری خود را در توسعه همه جانبه شهر شبستر قرار داده ایم

برنامه کاری خود را در توسعه همه جانبه شهر شبستر قرار داده ایم

رئیس شورای اسلامی شبستر گفت:ما صرفا شورای شهرداری نیستم و بدیهی است که برنامه کاری خود را در توسعه همه جانبه شهر ،ایجاد زیر ساختهای اساسی در راه رسیدن به یک شهر سالم ، تکریم مردم و احیای همه استعدادهای پیشرفت شهر و فراهم نمودن آسایش مردم و جذب سرمایه گذاری ها و عمران و آبادانی شهر و توجه به مسائل بهداشتی و آموزشی و فرهنگی قرارداده ایم .