اخبارانتخابات هیات رئیسه شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان شبستر

اخبارانتخابات هیات رئیسه شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان شبستر

شبستر به گزارش خبرنگارشبسترنیوز طی جلسه ای که باحضور اعضای  شورای جدید شهر شبستر در محل فرمانداری تشکیل شده بود خانم رقیه نمازی به عنوان رئیس شورا انتخاب شدند و شنیده ها حاکی است آقای موسویان در سمت شهرداری شبستر ابقا شده اند و هنوز این خبرتایید نشده است ولی  در اواخر شورای اسلامی دورسوم ایشان