مسئولین با نگریستن خود مانع از گریستن مردم شوند

مسئولین با نگریستن خود مانع از گریستن مردم شوند

نماینده شبستر گفت:مردم شهرستان شبستر به حدی در برخی موارد در حداقل ها زندگی می کنند که جانشان به استخوان رسیده و این پدیده امواج سهمگین این ها را به موات نزدیک کرده و ما باید این کما را به زندگی تبدیل کنیم.

برخی روستائیان شهرستان شبستر از آب شرب سالم محروم هستند/همچنان شاهدمرگ افراد بی گناه در محورشبستر-تسوج وسلماس هستیم

برخی روستائیان شهرستان شبستر از آب شرب سالم محروم هستند/همچنان شاهدمرگ افراد بی گناه در محورشبستر-تسوج وسلماس هستیم

نماینده شبستر در نطق میان دستور مجلس گفت:علارغم پیش بینی بودجه در سال های 93 و 94 و تخصیص آن همچنان شاهد تصادفات وجان باختن انسان های بیگناه دراین محور هستیم که در حقیقت قربانی کوتاهی های مسئولین و مدیران کم کار میشوند.