بایدها و نبایدهای توسعه بخش کشاورزی در شهرستان شبستر

بایدها و نبایدهای توسعه بخش کشاورزی در شهرستان شبستر

به گزارش شبسترنیوز،ساسان نویدی،رئیس اداره منابع آب شبستر طی یادداشتی نوشت: در تعریف توسعه پایدارگفته اند فرآیندی است برای بدست آوردن پایداری در هر فعالیتی که نیاز به منابع و جایگزینی سریع و یکپارچه آن وجود دارد. به بیان دیگر توسعه در همه لایه های آن زمانی مطلوب خواهد بودکه همه بعدی ، مانا و