غزه صحنه ي مكرري از غربت انسانيت در طول تاريخ است

غزه صحنه ي مكرري از غربت انسانيت در طول تاريخ است

ما بسيجيان كانون هنرمندان و فرهنگيان گوش بفرمان امام خود سيد علي همگام با انسانهاي آزاده جهان فرياد آورده و جنايات وحشي گرانه صهيونيسم جهان و آمريكاي جنايت پيشه و سكوت مركبار و شرم آور سازمانهاي با صلاح بين المللي و مدعيان بشر خواه و اصلاح طلبانه آمريكايي را محكوم مي كنيم.