دسته های کوچک، عملیات پیوسته در مدت طولانی و نیروهای جایگزین/ قادری: باید مراقب مشابهت سازی آمریکا بود

دسته های کوچک، عملیات پیوسته در مدت طولانی و نیروهای جایگزین/ قادری: باید مراقب مشابهت سازی آمریکا بود

جانشین فرمانده سپاه عاشورا گفت: بایکوت رسانه ای علاوه بر نمایش عجز و ناراحتی دشمن اهداف خطرناکی را نیز نشان میدهد؛ باید مراقب درگیری های مسلمان با مسلمان و انحراف محور مقاومت بود. دشمن درصدد زمینه سازی برای جنایت دیگری است.