۱۳ هزار پلیس در ترکیه از کار برکنار شدند

۱۳ هزار پلیس در ترکیه از کار برکنار شدند

در موج تازه ای از عملیات پاکسازی در دستگاههای دولتی ترکیه در دوران پسا کودتای نافرجام ۲۵ تیرماه گذشته در این کشور، نزدیک به ۱۳ هزار پلیس در عملیات شبانه از کار برکنار شدند.