کارنامه یک انتخاب در شهرستان شبستر

کارنامه یک انتخاب در شهرستان شبستر

مردم منطقه شبستر در انتخاب اعضای شورای اسلامی ثابت کرد که بار دیگر نسبت به حق سرنوشت خود در اداره شهر و روستا با کسی شوخی ندارد، گرچه جامعه در حال حاضر با مشکلات زیادی مواجه است.