عزاداران حسینی در شهرستان شبستر به استقبال ماه محرم رفتند

عزاداران حسینی در شهرستان شبستر به استقبال ماه محرم رفتند

به گزارش شبسترنیوز ، همه ساله با نزدیک شدن به ماه محرم هیئت های سینه زنی در شهرها و روستاهای  شهرستان شبستر به عزاداری می پردازند و برنامه های مذهبی خود را در قالب دسته های عزاداری در خیابان ها و هیئت های سینه زنی در مساجد آغاز می کنند نصب پارچه‌نوشته‌ها در ذکر مصائب

عزاداران حسینی در شهرستان شبستر به استقبال ماه محرم رفتند

عزاداران حسینی در شهرستان شبستر به استقبال ماه محرم رفتند

به گزارش شبسترنیوز ، همه ساله با نزدیک شدن به ماه محرم هیئت های سینه زنی در شهرها و روستاهای  شهرستان شبستر به عزاداری می پردازند و برنامه های مذهبی خود را در قالب دسته های عزاداری در خیابان ها و هیئت های سینه زنی در مساجد آغاز می کنند نصب پارچه‌نوشته‌ها در ذکر مصائب