افتتاح هر مدرسه ای منجر به بسته شدن یک زندان می شود

افتتاح هر مدرسه ای منجر به بسته شدن یک زندان می شود

استاندار آذربایجانشرقی با اشاره به اینکه اکثر زندانیان افراد کم سواد و بیسواد جامعه هستند، خاطرنشان کرد: حمایت از آموزش وپرورش بعنوان متولی اصلی تعلیم وتربیت نقش بسزایی در آگاهی دادن مردم و به تبع آن پیشگیری از وقوع جرم وجنایت در جامعه دارد.

بازدید از خامنه،زادگاه پدری مقام معظم رهبری در رویداد گردشگری تبریز۲۰۱۸ گنجانده شود

بازدید از خامنه،زادگاه پدری مقام معظم رهبری در رویداد گردشگری تبریز۲۰۱۸ گنجانده شود

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به بحث گردشگری تبریز ۲۰۱۸ و حضور توریست های بین المللی در تبریز گفت:باید تنظیم شود که در برنامه توریست ها بازدید از خامنه به عنوان زادگاه پدری مقام معظم رهبری نیز تنظیم شود.