شاهین نجفی خواننده هتاک به درک واصل شد

شاهین نجفی خواننده هتاک به درک واصل شد

شاهین نجفی خواننده هتاك و مرتد كه در ترانه هاي خود به ساحت مقدس امامان معصوم (ع) توهين كرده بود بر اساس گزارش های غیر رسمی به احتمال قوی به درک واصل شده است.